[an error occurred while processing this directive]

EnglishArabicChineseKoreanRussianSpanishThaiTurkish  
ภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาจีนเกาหลีภาษารัสเซียภาษาสเปนไทยภาษาตุรกี

ทําไมถึงควรเลือกที่จะเรียนต่อระดับปริญญาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาท

คณะศึกษาศาสตร์ The University of Kansas

Why KU Educational Technology
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะศึกษาศาสตร์ของ University of Kansas (KU) ได้รับการจัดอันดับโดยสํานักข่าว U.S. News Best Grad Schools ในสหรัฐฯเมื่อไม่นานมานี้ ว่าให้เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของประเทศสําหรับภาควิชาการวิจัยการศึกษา และการศึกษาของวิชาชีพครูในระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้จัดอบรมขึ้นภายในอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัยในเมือง Lawrence ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต และสื่อเทคโนโลยีในคณะได้อย่างสะดวก อนึ่ง University of Kansas ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านงานวิจัย และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตที่สวยที่สุดของประเทศ โดยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน และคณาจารย์ 2,200 คน (โดย 96% ของคณาจารย์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญ) ซึ่งมีความรู้ความสามารถมากถึง 170 สาขาวิชา

University of Kansas มีศูนย์วิจัยพัฒนาเป็นจํานวนมาก ที่ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา อีกทั้งศูนย์พัฒนาเหล่านี้ยังได้ให้โอกาสนักศึกษาในการทํางานกับมหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา อาทิ การออกแบบระบบการศึกษาทางไกล (eLearning Design Lab, EDL), เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ขั้นสูง (Advanced Learning Technology, ALTEC), ศูนย์ทดสอบและประเมินผลการศึกษา (Center for Educational Testing and Evaluation, CETE), ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Telecommunication Technology Center, ITTC) และ ศูนย์วิจัยการเรียนรู้ (The Center for Research on Learning, CRL) โดยศูนย์พัฒนาเหล่านี้เองที่ทําให้ KU ได้เป็นผู้นําในการพัฒนาเครื่องมือ eLearning และสื่อการเรียนการสอนซึ่งมีผู้ใช้บริการนับล้านทุกสัปดาห์  

โอกาสในการประกอบวิชาชีพทางด้านการผสมผสาน การออกแบบ และการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีการศึกษาที่ KU โดยความร่วมมือระหว่างแผนกหลักสูตรและการสอน (Curriculum & Teaching, C&T), นโยบายและการบริหารการศึกษา (Educational Policy & Leadership Studies, ELPS), การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (Special Education, SPED), วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Electrical Engineering and Computer Science, EECS) และ การออกแบบและการสื่อสาร (Design, and Communication Studies, COMS) ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะทางตามค วามสนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับประถม-มัธยมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ รัฐกิจและอุตสาหกรรมก็ตาม โดยมีสามหลักสูตรเฉพาะทางให้เลือกดังต่อไปนี้ 1) การผสมผสานหรือบูรณาการ (Integration), 2) การออกแบบ (Design) และ 3) การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา (Administration of Educational Technology) ซึ่งบัณฑิตผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทางด้านการผสมผสาน (Integration) มีแนวโน้มที่จะดําเนินงานในด้านการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เนต การฝึกอบรมเฉพาะด้าน รวมถึงการสอนและการออกแบบหลักสูตรทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยนักศึกษาจํานวนมากที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ ประถม-มัธยมศึกษา และ วิทยาลัยชุมชนหรือมหาวิทยาลัย จะทํางานในองค์กรฝึกอบรมบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชน

  บ่อยครั้งที่บัณฑิตทางด้านการวางแผนและการออกแบบเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพราะมีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจในการพัฒ นาโปรแกรม และทักษะทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา พวกเขาเหล่านั้นได้บรรจุเข้าทํางานในตําแหน่งที่หลากหลาย เช่น ผู้ออกแบบระบบการศึกษา, ผู้ประสานงานในด้านการสอน, นักวิเคราะห์ระบบการสอน, นักพัฒนาโปรแกรมในการเรียน, ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาทางไกล, ผู้ผลิตสื่อ, ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา, นักพัฒนาหลักสูตรออนไลน์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลศึกษา และผู้เชี่ยวชาญดูแลเว็บไซต์

หลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา จะเตรียมพร้อมนักศึกษาในการทํางานหลายตําแหน่ง เช่น ผู้อํานวยการการพัฒนาการเรียนการสอน, ผู้อํานวยการการศึกษาทางไกล, ผู้บริหารดูแลระบบการศึกษาออนไลน์, ผู้อํานวยการด้านการศึกษาต่อ และ ผู้อํานวยการด้านการประสานงานการฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับประถม-มัธยมศึกษา รวมถึงวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย นักศึกษาในทุกหลักสูตรเฉพาะทางจะได้รับการเตรียมพร้อมเข้ารองรับตําแหน่ งต่างๆ ที่สํานักแรงงานสหรัฐได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วสูงก ว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจํานวนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ซึ่ง Sloan Report ประจําปี 2009 ได้รายงานว่ามีอัตราการเติบโตมากถึงร้อยละ 13 ต่อปี

วิถีชีวิตในเมือง Lawrence

เมือง Lawrence ไม่เพียงเป็นที่รู้จักในฐานะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางการค้นคว้าวิจัยแล ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆสําหรับคณะศึกษาศาสตร์ แต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีถนนสายหลักที่สวยงาม กอปรกับมีทิวทัศน์ทางด้านศิลปะที่งดงามที่สุดเมืองหนึ่งในอเมริกา นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร แหล่งบันเทิงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม พร้อมด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมมากถึง 174 กิจกรรมทุกปี นักศึกษาจึงมีกิจกรรมดีๆให้ได้เข้าร่วมหลังเลิกเรียนเสมอ ถ้าคุณได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเมือง Lawrence คุณจะได้เห็นว่าทําไม Rand McNally จึงกล่าวไว้ว่า “Lawrence เป็นเมืองที่แสดงวัฒนธรรมของอเมริกันได้อย่างชัดเจน โดยมีประชากรน้อยกว่า 100,000 คน” Lawrence ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทางตะวันออกของ Kansas ซึ่งห่างจากศูนย์รวมมหานครในเมือง Kansas City ไปทางตะวันตกเพียง 45 นาที ประชากร 80,000 คน ในเมือง Lawrence อยู่กันอย่างสงบและปลอดภัยซึ่งมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ํากว่าอัตรากา รเกิดอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของประเทศ และยังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรที่ได้รับการศึกษาสูง โดยในสหรัฐฯ Lawrence ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของเมืองที่ประชากรมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ํา Lawrence นั้นยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากการมีนักศึกษาต่างชาติเป็นจํานวนมากแล้ว Lawrence ยังเป็นสถานที่ตั้งของ Haskell Indian Nations University ซึ่งมีนักเรียน- นักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียแดง (American Indian) และกลุ่มชนพื้นเมืองชาวอลาสก้า (Alaska) กว่า 1000 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 36 หน่วยกิตของการเรียน, การฝึกงาน, การสอบ และการสร้างผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถของนักศึกษาในระดับชาติ หลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ข้อมูลด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิชาเรียนในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหลักสูตรเฉพาะทางแล ะวิชาที่เกี่ยวข้อง  


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาในทุกหลักสูตรเฉพาะทาง
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต หน่วยกิต

ELPS 760 บูรณาการเทคโนโลยีการศึกษา 3
ELPS 810 การพัฒนาสื่อการศึกษา 3
ELPS 811 เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 3
SPED 727 การวางแผนออกแบบการสอนสําหรับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย 3
ELPS 820 การฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา   -- 3
ELPS 897 การศึกษาค้นคว้าอิสระ -
ELPS 873 การออกแบบเทคโนโลยีการศึกษา 3
ELPS 896 การสัมมนาทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา 3
PRE 715 ความเข้าใจในงานวิจัย 3
วิชาเลือกสําหรับหลักสูตรเฉพาะทางด้านการผสมผสาน(บูรณาการ) การออกแบบ หรือ การบริหาร 9
รวมทั้งหมด หน่วยกิต:    36


วิชาในหลักสูตรเฉพาะทาง
 1. หลักสูตรเฉพาะทางด้านการผสมผสาน (9 หน่วยกิต)
  • C&T 806 กลยุทธ์และแบบแผนการสอน (3 หน่วยกิต)
  • Curso de C&T วิชาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของนักศึกษา (3 หน่วยกิต)
  • COMS 620 การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต)

 2. หลักสูตรเฉพาะทางด้านการออกแบบ (9 หน่วยกิต)
  • EECS 168 การเขียนโปรแกรม (3 หน่วยกิต)
  • COMS 860 เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และสถานประกอบการ (3 หน่วยกิต)
  • ADS 710 มนุษยปัจจัยขั้นสูงในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)

 3. หลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหาร (9 หน่วยกิต)
  • ELPS 752 กฎหมายการศึกษา (3 หน่วยกิต)
  • ELPS 755 การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3 หน่วยกิต)
  • ELPS 780 พื้นฐานการบริหารงานระดับอุดมศึกษา (3 หน่วยกิต)

Related websites you may wish to visit:

   

The University of Kansas prohibits discrimination on the basis of race, color, ethnicity, religion, sex, national origin, age, ancestry, disability, status as a veteran, sexual orientation, marital status, parental status, gender identity, gender expression, and genetic information in the university’s programs and activities. Retaliation is also prohibited by university policy. The following persons have been designated to handle inquiries regarding the nondiscrimination policies and are the Title IX coordinators for their respective campuses: Executive Director of the Office of Institutional Opportunity & Access, IOA@ku.edu, 1246 West Campus Road, Room 153A, Lawrence, KS 66045, 785-864-6414, 711 TTY (for the Lawrence, Edwards, Parsons, Yoder, and Topeka campuses); Director, Equal Opportunity Office, Mail Stop 7004, 4330 Shawnee Mission Parkway, Fairway, KS 66205, 913-588-8011, 711 TTY (for the Wichita, Salina, and Kansas City, Kansas, medical center campuses).